Spring til Indhold

Varemærker investerer 1 milliard euro i den nye klima- og naturfond

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 8 Minutter

Unilever fremlægger en ny handlingsplan til bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse og genoprettelse af naturen for at bevare ressourcer for fremtidige generationer

Two hands holding a seedling

I dag fremlagde Unilever en ny række foranstaltninger og forpligtelser, der har til hensigt at forbedre planetens sundhed ved at tage endnu mere afgørende skridt til bekæmpelse af klimaforandringer samt beskytte og genoprette naturen for at bevare ressourcer for fremtidige generationer. Unilever vil opnå CO2-neutralitet på alle vores produkter inden 2039. Vi vil også styrke og arbejde sammen med en ny generation af landmænd og små landbrug ved at udarbejde programmer, der beskytter og genopretter skove, sikrer jordbiologisk mangfoldighed og biodiversitet, og vi vil samarbejde med regeringer og andre organisationer for at forbedre adgangen til vand for lokalsamfund, der lider under vandmangel.

For at fremskynde disse tiltag investerer Unilevers varemærker samlet 1 milliard euro i en ny dedikeret klima- og naturfond. Dette beløb vil i løbet af de næste ti år blive brugt til meningsfulde og afgørende tiltag i form af projekter, der sandsynligvis vil omfatte genoprettelse af landskaber, genplantning, kulstofbinding, beskyttelse af dyrelivet og vandbeskyttelse. De nye initiativer vil bygge på det omfattende arbejde, som allerede er undervejs, som f. eks. Ben & Jerry's' reducering af drivhusgasudledningen fra mejeribedrifter, Seventh Generation, der hjælper indianere med at få adgang til vedvarende energi og Knorr, der støtter landmænd i at dyrke fødevarer mere bæredygtigt.

Alan Jope, Unilevers CEO, forklarer: "Mens verden håndterer de ødelæggende virkninger af Covid-19-pandemien og kæmper med alvorlige spørgsmål om ulighed, kan vi ikke tillade os at glemme, at klimakrisen stadig udgør en trussel mod os alle." Klimaændringer, ødelæggelse af naturen, nedbrydning af biologisk mangfoldighed, vandknaphed – alle disse udfordringer hænger sammen, og vi skal adressere dem alle samtidigt. "I den forbindelse bør vi erkende, at klimakrisen ikke kun er en miljømæssig nødsituation. Den har ligeledes en frygtelig indflydelse på folks liv og eksistensgrundlag. Derfor er det vores ansvar at hjælpe med at tackle krisen som virksomhed og gennem direkte handling via vores varemærker."

Bekæmpelse af klimakrisen

Vores eksisterende videnskabeligt baserede mål er: ingen CO2-udledning fra vores egne aktiviteter, og drivhusgasudledninger fra vores produkter på tværs af værdikæden vil blive halveret inden 2030. Som svar på omfanget af klimakrisen og hvor akut, den er, forpligter vi os i dag yderligere til CO2-neutralitet på alle vores produkter i 2039 – lige fra indkøb af de materialer, vi bruger, til de steder, hvor vores produkter sælges i forretningerne.

For at nå dette mål 11 år før udløbet af den frist, der er vedtaget i Parisaftalen for 2050, vil vi samarbejdemed vores partnere på tværs af vores værdikæde for sammen at opnå en lavere udledning af drivhusgasser. Derfor vil vi prioritere opbygning af partnerskaber med vores leverandører, der har vedtaget og forpligtet sig til at overholde deres egne videnskabeligt baserede mål.

Vi mener, at gennemsigtighed i forhold til CO2-aftrykket vil være en accelerator i det globale kapløb om at opnå CO2-neutralitet, og det er vores ambition at oplyse om CO2-aftrykket på hvert eneste produkt, vi sælger. For at gøre dette vil vi oprette et system, gennem hvilket vores leverandører på hver enkelt faktura skal oplyse om CO2-aftrykket for de leverede varer og tjenester. Vi indgår partnerskaber med andre virksomheder og organisationer for at standardisere dataindsamling, deling og kommunikation.

Beskyttelse og genopretning af naturen

Unilever har stået i spidsen for bæredygtig indkøbspraksis i branchen i over et årti, og vi er stolte af, at 89 % af vores skovrelaterede råvarer er certificeret som bæredygtigt indkøbt i henhold til globalt anerkendte standarder. Dog er vi nødt til at udfordre os selv til at opfylde endnu højere standarder for at stoppe skovrydning. Det er ensbetydende med, at vi er nødt til at have synlighed på nøjagtige indkøbslokaliteter og ikke længere stole på massebalancesystemet, som ikke giver mulighed for nøjagtigt at kontrollere, at vores indkøbte råvarederivater ikke har medført skovrydning. Vi har forpligtet os til at opnå en afskovningsfri forsyningskæde i 2023. For at nå dette mål vil vi øge sporbarheden og gennemsigtigheden ved at bruge nye digitale teknologier – såsom satellitovervågning, geolokalisationssporing og blockchain – fremskyndelse af inkludering af små landbrug, ændring af vores tilgang til indkøb af afledte derivater og derudover foretage betydelige yderligere investeringer i afledte fraktioneringsfaciliteter.

Vi har også forpligtet os til at samarbejde med branchen, ngo'er og regeringer om ikke kun at inkludere skove, tørveland og tropiske regnskove men også beskytte andre vigtige områder med en høj bevaringsværdi og et omfattende kulstoflager, som ellers risikerer at blive omdannet til agerjord, da dette potentielt kan ødelægge de naturlige levesteder.

Ud over at fortsætte med at foretage bæredygtige indkøb og sikre et stop for skovrydning planlægger Unilever at hjælpe med at genoprette naturen ved at øge den lokale biodiversitet, gendanne jordens sundhed og sikre vandbeskyttelse og adgang til vand. For at gøre dette vil vi styrke en ny generation af landmænd og små landbrug, der engagerer sig i at beskytte og genoprette deres landbrugsmiljø. Initiativer, som vi vil drive, inkluderer sikring af lovlige jordrettigheder, agronomiske uddannelsesprogrammer, adgang til finansiering og økonomisk inklusion og udvikling af genoprettende praksis. Denne integrerede tilgang vil forbedre levevilkårene for små landbrug og fungere som en løftestang til genoprettelse af naturen.

Unilever indfører også et banebrydende, regenerativt landbrugskodeks for alle vores leverandører. Det nye kodeks bygger på vores nuværende kodeks for bæredygtigt landbrug, som er almindeligt anerkendt som værende det bedste i branchen, og det vil indeholde detaljer om landbrugspraksis, der hjælper med at genopbygge kritiske ressourcer. Som vi har gjort det tidligere, vil vi gøre dette kodeks tilgængeligt for enhver organisation, der måtte finde det anvendeligt og nyttigt – med målsætningen om at implementere ændringer i hele branchen.

Unilever vil ligeledes gøre en direkte indsats for at beskytte vand. I dag er 40 % af verdens befolkning påvirket af vandmangel, og mere end 2,1 milliarder mennesker indtager usundt drikkevand.[1] Vi vil implementere vandforvaltningsprogrammer for lokalsamfund på 100 lokaliteter inden 2030. For at gøre dette bruger vi de erfaringer, som er høstet fra Prabhat-programmet i Indien, der vedrører vandkvalitet og forsyningsrisici omkring vores fabrikker. Dette program har en fælles tilgang til vandforvaltning og sigter mod ikke kun at hjælpe landmænd i løbet af dyrkningsperioder, men også imødekomme det grundlæggende menneskelige behov for let adgang til sikkert, rent vand. Vi vil opbygge en model for dette vandforvaltningsprogram og samarbejde med nøgleleverandører, så de også afvikler lignende programmer.

Unilever vil også tilslutte sig 2030 Water Resources Group, en platform med flere interessenter organiseret under Verdensbanken, for at bidrage til strukturelle ændringer og opbygge modstandsdygtighed inden for vandforvaltning på hovedmarkeder med vandproblemer såsom Indien, Brasilien, Sydafrika, Vietnam og Indonesien.

Marc Engel, direktør for Unilevers forsyningskæde, forklarer: "Vores kollektive ansvar for at tackle klimakrisen er at gennemføre en fuldstændig reduktion af udledning af drivhusgas og ikke blot fokusere på modregning – og vi har midlerne og viljen til at få det til at ske. Men dette er ikke nok. Hvis vi gerne vil have en sund planet langt ind i fremtiden, skal vi også passe på naturen: skove, jordbiologisk mangfoldighed og vandøkosystemer. I de fleste dele af verden er den økonomiske og sociale integration af landmænd og husmænd i bæredygtig landbrugsproduktion den allervigtigste drivkraft for forandring med henblik på at standse skovrydning, genplante skove og hjælpe med at genoprette naturen. I sidste ende er de landets forvaltere. Vi må derfor styrke og samarbejde med en ny generation af landmænd og små landbrug for at komme et skridt nærmere genoprettelsen af naturen."

Alan Jope konkluderer: "Planeten er i krise, og vi skal træffe afgørende beslutninger for at stoppe skaden og genoprette dens sundhed. Sidste år udarbejdede vi en plan for at bekæmpe det måske mest synlige miljøproblem, vi har inden for forbrugsvarer, nemlig plastemballage. Vi sætter os nye mål, der kan forlænges, og som inkluderer halvering af vores brug af nyfremstillet plastik, samt hjælper med at indsamle og forarbejde mere plastemballage, end vi sælger. Selvom det er af kritisk nødvendighed at imødegå den påvirkning, vores produkter har i slutningen af deres brugstid, er det lige så vigtigt at fortsætte med at se på den påvirkning, de har på planeten i starten af deres brugstid – i indkøb af materialer – såvel som i deres fremstilling og transport. Vi vil reducere den indflydelse, som vores produkter og vores virksomhed har på miljøet, og vi vil gøre vores del til at give planeten dens sundhed tilbage."

BEMÆRKNINGER

CO2-neutralitet i 2039 – eventuelle resterende udledninger i vores forsyningskæde vil blive afbalanceret gennem købte eller selvgenererede udligninger.

1,5 milliarder mennesker i verden tjener deres levebrød gennem små landbrug. De leverer mere end 80 % af den mad, der forbruges i en stor del af udviklingslandene, hvilket bidrager væsentligt til fattigdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed.

[1] World Bank – CHECK SOURCE/ULE PAPER

Tilbage til toppen