Spring til Indhold

Forbedring af planetens sundhed

Publiceret:

I dag lancerer vi en række ambitiøse nye forpligtelser og handlinger til bekæmpelse af klimaforandringer, beskyttelse og genopretning af naturen og bevaring af ressourcer til fremtidige generationer.

Forest river

For fem måneder siden havde de fleste ikke engang hørt om Covid-19. Men fra den ene dag til den anden vendte al opmærksomhed sig mod denne usynlige og alligevel dødbringende sygdom. Og det med rette. Der stod – og står – liv på spil.

Dermed skiftede fokus fra en langt mere omfattende og altid nærværende trussel mod menneskeheden og planeten: klima- og naturkrisen.

Disse kriser er ikke forsvundet, mens verden har bekæmpet Covid-19. Langt fra. De forværres hver eneste dag.

Så vi må alle øge vores indsats. Selvom tiden ikke er på vores side, har vi et tidsvindue, vi kan handle indenfor.

Derfor annoncerer vi i dag en ny samling tiltag og forpligtelser, der har til hensigt at forbedre planetens sundhed:

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Vi bliver endnu dristigere, så vi kan nå endnu længere

Vi er kendt for at sætte os ambitiøse mål. Sidste måned fejrede vi ti år med vores bæredygtighedsplan. Denne plan har lært os meget om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.

Og sidste år annoncerede vi ambitiøse mål for at beholde plastik i den cirkulære økonomi – hvor den genbruges, genanvendes eller komposteres – og forhindre, at den nogensinde finder vej ud i miljøet.

Vores nye engagementer er det næste trin. Og de går længere, end vi nogensinde er gået før.

"Mens verden håndterer de ødelæggende virkninger af Covid-19-pandemien og kæmper med alvorlige spørgsmål om ulighed, kan vi ikke tillade os at glemme, at klimakrisen stadig udgør en trussel mod os alle," siger Unilevers CEO, Alan Jope. "Klimaændringer, ødelæggelse af naturen, nedbrydning af biologisk mangfoldighed, vandknaphed – alle disse udfordringer hænger sammen, og vi skal adressere dem alle samtidigt.

"I den forbindelse bør vi erkende, at klimakrisen ikke kun er en miljømæssig nødsituation. Den har ligeledes en frygtelig indflydelse på folks liv og eksistensgrundlag. Derfor er det vores ansvar at hjælpe med at tackle krisen som virksomhed og gennem direkte handling via vores varemærker."

Håndtering af klimakrisen

Vi vil bevare vores eksisterende videnskabeligt baserede mål, hvilket er ensbetydende med, at der inden 2030 ikke vil være nogen CO2-udledning fra vores egne aktiviteter, og drivhusgasudledninger fra vores produkter på tværs af værdikæden vil blive halveret.

I betragtning af omfanget af klimakrisen forpligter vi os yderligere til følgende: CO2-neutralitet på alle vores produkter inden 2039 – lige fra indkøb af materialer og til det sted, hvor vores produkter sælges. Det er 11 år forud for den frist, der er vedtaget i Parisaftalen for 2050.

At nå dette ambitiøse dekarboniseringsmål vil ligeledes kræve en vis grad af gennemsigtighed på tværs af værdikæden, hvilket ikke findes på nuværende tidspunkt. På vores vej mod nuludledning er det vores ambition at formidle CO2-aftrykket for hvert eneste produkt, vi sælger.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Vi passer på vores skove

For effektivt at tackle klimakrisen skal vi også beskytte økosystemer med højt kulstofindhold såsom skove, tørveland og tropiske regnskove, hvilket er af afgørende betydning for at kunne opfylde de målsætninger, som er vedtaget i Parisaftalen.

Vi har stået i spidsen for bæredygtig indkøbspraksis i branchen i over et årti, og vores skovrelaterede råvarer er certificeret som bæredygtigt indkøbt i henhold til globalt anerkendte standarder.

Dog er vi af den opfattelse, at vi er nødt til at udfordre os selv til at opfylde endnu højere standarder for at stoppe skovrydning. Og vi har forpligtet os til at opnå en afskovningsfri forsyningskæde i 2023.

Vi vil også samarbejde med branchen, ngo'er og regeringer for at beskytte andre vigtige områder med høj bevaringsværdi og et stort kulstoflager – dvs. de områder, der optager kulstof fra atmosfæren og opbevarer det – som er truet af omlægning til agerjord. Uden beskyttelse er der en risiko for en ødelæggende påvirkning af naturlige levesteder.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Genopretning af naturen

Vi vil også hjælpe med at genoprette naturen og bevare jordens naturlige ressourcer til de fremtidige generationer.

De mange års arbejde i overensstemmelse med de højeste bæredygtige landbrugsstandarder har bidraget til at beskytte skove og biodiversitet, stabilisere udpiningen af jorden og bevare vandkvaliteten. Dog er det ikke tilstrækkeligt kun at beskytte og bevare. Vi er også nødt til at drive regenerativ landbrugspraksis, der lægger vægt på at genoprette jordens sundhed, vandbeskyttelse og adgang til vand ved aktivt at øge den lokale biodiversitet og regenerere skove og andre kulstofkritiske naturområder.

For at gøre dette vil vi styrke en ny generation af landmænd og små landbrug, der er forpligtet til at beskytte og genoprette deres landbrugsmiljø.

Initiativer, som vi vil drive, inkluderer sikring af lovlige jordrettigheder, agronomiske uddannelsesprogrammer, adgang til finansiering og økonomisk inklusion og udvikling af genoprettende praksis. Denne integrerede tilgang vil forbedre levevilkårene for små landbrug.

Vi indfører også en regenerativ landbrugskodeks for alle vores leverandører. Dette vil omfatte detaljer om landbrugspraksis, der hjælper med at genopbygge kritiske ressourcer: jord, vand og biodiversitet. Som vi allerede har gjort det med vores bæredygtige landbrugskodeks, vil vi gøre dette kodeks tilgængeligt for enhver organisation, der måtte finde det anvendeligt og nyttigt – med målsætningen om at implementere ændringer i hele branchen.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Beskyttelse og konservering af vand

Som en del af vores ambition om at beskytte og genoprette naturen vil vi styrke indsatsen for at beskytte vand. I dag er 40 % af verdens befolkning påvirket af vandmangel og mere end 2,1 milliarder mennesker indtager usundt drikkevand. Vandsikkerheden vil fortsat blive forværret, når påvirkningen af klimaændringer sætter sine spor på vandkvalitet og vandtilgængelighed over hele kloden.

Vi vil implementere vandforvaltningsprogrammer for lokalsamfundene på 100 lokaliteter i områder med vandmangel inden 2030. For at gøre dette bruger vi de erfaringer, som er høstet fra Prabhat-programmet i Indien, der sikrer, at folk i og omkring vores lokaliteter fortsat vil have adgang til vand, når klimakrisen trænger sig på.+E77

Programmet har en fælles tilgang til vandforvaltning og sigter mod ikke kun at hjælpe landmænd i løbet af dyrkningsperioder, men også imødekomme det grundlæggende menneskelige behov for let adgang til sikkert, rent vand.

Vi vil også tilslutte os 2030 Water Resources Group, organiseret under Verdensbanken, for at bidrage til strukturelle ændringer og opbygge modstandsdygtighed inden for vandforvaltning på hovedmarkeder med vandproblemer såsom Indien, Brasilien, Sydafrika, Vietnam og Indonesien.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Fremskyndelse af foranstaltninger gennem en ny klima- og naturfond

For at fremskynde indsatsen vil vores varemærker samlet investere 1 milliard euro i en ny dedikeret klima- og naturfond, som i løbet af de næste ti år vil blive brugt på initiativer, der beskytter og forbedrer planetens sundhed. Disse kan omfatte projekter til genda+E81+E85

Dette vil bygge videre på alt det øvrige omfattende arbejde, vi allerede gør. F.eks. reducerer Ben & Jerry's udledningen af drivhusgas fra mejeribedrifter, Seventh Generation er fortalere for ren energi til alle, og Knorr støtter landmænd i at dyrke fødevarer mere bæredygtigt.

"Vores kollektive ansvar for at tackle klimakrisen er at gennemføre en fuldstændig reduktion af udledning af drivhusgas og ikke blot fokusere på modregning – og vi har midlerne og viljen til at få det til at ske," forklarer Marc Engel, direktør for Unilevers forsyningskæde. "Men dette er ikke nok. Hvis vi gerne vil have en sund planet langt ind i fremtiden, skal vi også passe på naturen: skove, jordbiologisk mangfoldighed og vandøkosystemer.

I de fleste dele af verden er den økonomiske og sociale integration af landmænd og husmænd i bæredygtig landbrugsproduktion den allervigtigste drivkraft for forandring med henblik på at standse skovrydning, genplante skove og hjælpe med at genoprette naturen. I sidste ende er de landets forvaltere. Vi må derfor styrke og samarbejde med en ny generation af landmænd og små landbrug for at komme et skridt nærmere genoprettelsen af naturen."

Rise for Climate march in San Francisco

Vi giver planeten dens sundhed tilbage

Den globale reaktion på Covid-19 har givet os en forsmag på, hvordan en grundlæggende omlægning kan se ud. Vi har set, hvor mange dramatiske ændringer, vi er i stand til at foretage, når det går op for os, hvad der står på spil, og når mennesker knytter sig til det, som de virkelig værdsætter.

Mens vi fortsætter med at bekæmpe pandemien, skal vi intensivere og fremskynde vores bestræbelser på at tackle de to største udfordringer, vi står over for i dag: klimakrisen og den sociale ulighed. Og det kræver, at vi alle yder en indsats. Ikke kun regeringer, virksomheder og ngo'er. Men hver eneste globale borger.

Hvis du bekymrer dig om menneskehedens udvikling og beskyttelse af Jordens ressourcer, er du nødt til at være interesseret i et seriøst svar på klimaforandringer.

Gennem vores nye forpligtelser ønsker vi at gøre endnu mere for at hjælpe med at genoprette naturens sundhed. Og hvis nogen mener, at det ikke er en værdig ambition, vil vi bare stille dem ét enkelt spørgsmål ...

Hvilken planet bor du på?

Tilbage til toppen